Návštěvní řád

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.        Návštěvní řád vydává společnost Vokr s.r.o., jako vlastník sportovního zařízení, které určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků a uživatelů do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a osob bezprostředně vykonávajících trenérskou nebo dohlížitelskou službu ve sportovním zařízení.

1.2.        Sportovní zařízení slouží především ke sportovnímu vyžití zákazníkům společnosti Vokr s.r.o. dle platných obchodních podmínek.

1.3.        Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a majetku vlastníka sportovního zařízení. Uživatelé a návštěvníci vstupem do sportovního zařízení vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního řádu.

  1. HOKEJOVÁ STŘELNICE (sportovní zařízení)

2.1.        Hokejová střelnice slouží především pro potřeby platících zákazníků, dále sportovním oddílům, právnickým a fyzickým osobám, které uzavřely smlouvu o užívání sportovního zařízení se společností Vokr s.r.o. (dále jen smlouva o poskytnutí služby).

2.2.        Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít sportovního zařízení ze závažných důvodů. O uzavření sportovního zařízení provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení vhodným způsobem.

2.3.        Kromě vlastníka a provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba Zimního stadionu Kuřim, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.

2.4.        Sportovní zařízení je rozděleno na dvě části: a) hokejová střelnice, b) funkční zóna. V rámci jedné rezervace je možné využívat obě zóny.

  1. VSTUP DO HOKEJOVÉ STŘELNICE

3.1.        Vstup je dovolen jen v provozní době, a to po rezervaci a platbě časového úseku dle obchodních podmínek.

3.2.        Vstup je umožněn vždy 5 minut před začátkem zakoupeného časového úseku.

3.3.        Uživatel je povinen opustit sportovní zařízení nejpozději přesně na konci zakoupeného časového úseku.

3.4.        Maximální počet cvičících osob jsou tři v jednom časovém úseku, ale maximálně dva cvičící v jedné zóně dle bodu 2.4. Vstup je povolen pro jednu doprovázející (necvičící) osobu navíc.

3.5.        Plocha sportovního zařízení slouží pouze ke sportovním činnostem, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.

               3.5.1      Plocha části a) „hokejová střelnice“ slouží k nácviku střelby, nahrávek, stickhandlingu a brankářským tréninkům.

               3.5.2      Plocha části b) „funkční zóna“ slouží ke standardnímu cvičení (workout, cardio, posilování atd.)

3.6.        Ihned po vstupu do střelnice je vyžadováno přezutí do čisté obuvi s nebarvící podrážkou.

               3.6.1      Na plochu části a) „hokejová střelnice“ je povoleno vstupovat pouze v čisté obuvi s nebarvící podrážkou nebo v hokejových bruslích. Pro cvičení v této části je vyžadováno nošení hokejové helmy a hokejových rukavic. Pro brankářský trénink je vyžadováno nošení kompletní brankářské výstroje pro daného cvičícího.

3.7.        Dětem mladším 15 let je povoleno vstupovat do sportovního zařízení jen v doprovodu osoby starší 18 let.

3.8.        Cvičící, příp. doprovod se pohybují pouze v prostoru stanoveném vedením nebo osobou určenou provozovatelem.

3.9.        Oprávnění k pobytu ve sportovním zařízení ztrácejí osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky či jinak porušující ustanovení tohoto řádu. Tyto osoby mohou být z prostoru sportovního zařízení vykázány bez nároku na vrácení částky za pronájem (vstupné) a podle okolností může být jejich chování i předmětem přestupkového řízení nebo šetření policie.

  1. CHOVÁNÍ VE SPORTOVNÍM ZAŘÍZENÍ

4.1.        Každý účastník je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a zařízení sportoviště a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.

4.2.        Sportovní zařízení a jeho vybavení mohou být používána pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určena tak, aby se neničil jejich povrch ani vybavení nevhodnou činností.

4.3.        Každý cvičící je povinen vrátit veškeré vybavení na původní k tomu určené místo a uvést sportovní zařízení do původního stavu. Je zakázáno vynášet jakékoliv vybavení vně sportovní zařízení.

4.4.        Cvičící i doprovod jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů a dodržovat pokyny správce nebo osob určených provozovatelem nebo pořádkové či bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby, příp. hlasatele.

4.5.        Všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné.

4.6.        Cvičící nebo doprovod jsou povinni nahlásit případné závady nebo poškození sportovního zařízení na email: info@ihs-kurim.cz nebo na tel. 00 420 776 011 301.

  1. ZÁKAZY

5.1.        Mimo provozní dobu nebo zakoupený časový úsek je vstup na sportoviště přísně zakázán.

5.2.        Je zakázán vstup bez platné a zaplacené rezervace.

5.2.        Návštěvníkům a uživatelům sportovního zařízení je zakázáno vnášet materiál urážející důstojnost člověka, zbraně, spreje, nádoby, pyrotechnické předměty, tyče, laser ukazovátka, alkohol, drogy, zvířata a další nevhodné předměty, jakkoliv hřiště znečišťovat, nejsou dovoleny rasistické, hanlivé a vulgární projevy.

5.3.        V celém areálu sportovního zařízení platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek.

5.4.        Je zakázáno vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi;    

5.5.        V areálu Zimního stadionu Kuřim je k dispozici sociální zařízení (klíče jsou na vyžádání u správce nebo osoby určené provozovatelem Zimního stadionu Kuřim).

5.6.        Je zakázáno svévolně porušovat a ničit zařízení hřiště a znehodnocovat a znečišťovat vybavení areálu sportovního zařízení.

  1. DOHLED, PRÁVÁ POŘADATELE (UŽIVATELE)

6.1.        Na užívání sportovního zařízení veřejností dohlíží správce nebo jiná osoba určená provozovatelem nebo je tato záležitost řešena smlouvou o poskytnutí služeb.

6.2.        Právo k výkonu funkce správce má zplnomocněný zástupce provozovatele, zástupce vlastníka sportovního zařízení, v případě pronájmu ten, kdo si sportovní zařízení pronajme, při veřejných akcích pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

6.3.        Celý prostor sportovního zařízení je monitorován a záznamy jsou uchovávané po dobu 7 dnů.

  1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

7.1.        Vstup na sportovní zařízení a jeho užívání uskutečňuje každý uživatel, cvičící, doprovod a návštěvník na vlastní nebezpečí.

7.2.        Vlastník ani provozovatel sportovního zařízení nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví nebo za ztrátu odložených věcí uživatelů, cvičících, doprovodu nebo návštěvníků sportovního zařízení.

7.3.        Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit správci nebo osobě určené provozovatelem nebo pořadateli akce. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici u správce nebo osoby určené provozovatelem nebo pořadatele akce.

7.4.        Uživatel, cvičící, doprovod a návštěvník je povinen provozovateli nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny.

Provozovatel: Vokr s.r.o., Ruská 1356/2, 612 00 Brno IČO: 08257736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112749

 

 V Brně dne 3. 5. 2020

Ing. Filip Vojáček
Jednatel
Vokr s.r.o.